Krapická stodola
Provozovatel: Jiří Novotný
IČO: 13896733
Krapice č. ev. 3
35101 Františkovy Lázně
IČO 13896733

Informace o zpracování osobních údajů jsou dokumentem Krapické stodoly, který obsahuje informace o zpracování osobních údajů klientů Krapické stodoly, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „Nařízení“), zejm. článku 13 a 14 Nařízení.

I. Správce osobních údajů
 1. Správcem osobních údajů je Jiří Novotný, IČ 13896733 (dále jen „Správce“). Správce je podle čl. 4 bod 7. Nařízení subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 2. Kontaktní údaje správce:
  • adresa: Krapice ev. č. 3, 351 01 Františkovy Lázně – Krapice
  • telefon: +733 300 179
  • e-mail: info@krapickastodola.cz
 
 
II. Účely zpracování osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob (objednatelů, klientů) v důsledku plnění zákonné (právní) povinnosti, smluvní povinnosti, pro účely oprávněných zájmů Správce, případě v případě budoucí potřeby na základě uděleného souhlasu (tj. dle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) Nařízení), jde tedy o zákonné zpracování.
 2. Zpracovávání osobních údajů klientů v důsledku plnění zákonné (právní) povinnosti probíhá zejména na základě z.č. 326/1999 Sb., v platném znění (zákon o pobytu cizinců na území České republiky), z.č. 565/1990 Sb., v platném znění (zákon o místních poplatcích), z.č. 563/1991 Sb., v platném znění (zákon o účetnictví), z.č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).
 3. Zpracování osobních údajů klientů v důsledku plnění smluvní povinnosti vychází z poskytování služeb na smluvním základě podle občanského zákoníku – z.č. 89/2012 Sb., v platném znění. Poskytujeme zejm. ubytovací a restaurační služby, event. další služby cestovního ruchu.
 4. Správce zpracovává osobní údaje rovněž na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem Správce je zejména ochrana jeho majetku a majetku třetích osob.
 
 
III. Osobní údaje a jejich kategorie
 1. Zpracováváme tyto osobní údaje u ubytovaných klientů – občanů České republiky:
  • jméno, příjmení
  • adresa (trvalé bydliště), kontaktní adresa
  • číslo občanského průkazu
  • datum narození
  • e-mailová adresa, telefonní číslo
  • počátek a konec ubytování
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje u ubytovaných klientů – zahraničních občanů:
  • jméno, příjmení
  • adresa (trvalé bydliště), kontaktní adresa
  • datum narození
  • e-mailová adresa, telefonní číslo
  • číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • státní občanství
  • počátek a konec ubytování.
 3. Zpracováváme pouze standardní osobní údaje – údaje o osobě, kontaktní údaje, informace o poskytnutých standardních službách, informace o objednávkách, fakturách, smlouvách, vzájemné komunikaci.
 
 
IV. Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
 1. Osobní údaje předáváme v rámci požadavků daných právními předpisy orgánům státní správy.
 2. Osobní údaje nepředáváme do žádných třetích zemí, ani žádné mezinárodní organizaci.
 
 
V. Doba uložení osobních údajů
 1. Doba uložení osobních údajů je dána na základě lhůt daných právními předpisy.
 2. Po uplynutí příslušných lhůt jsou osobní údaje (resp. nosiče, na kterých jsou umístěny) zničeny odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 
 
VI. Zdroj osobních údajů
 1. Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme od klientů v písemném, emailovém, popř. osobním styku. Dále tyto osobní údaje pocházejí od objednatelů (pokud nejde přímo o klienty).
 2. Osobní údaje můžeme získat rovněž od našich obchodních partnerů, prostřednictvím kterých si klienti naše služby objednali.
 
 
VII. Práva klientů
 1. Klient má právo požadovat přístup k osobním údajům a má právo, aby mu Správce sdělil, které osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Klient má právo požadovat po Správci vysvětlení důvodu zpracování jeho osobních údajů. Dále má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů. Klient má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro které byly zpracovány. Tato žádost podléhá věcnému posouzení Správce, který o ní vzhledem k účelu zpracování osobních údajů rozhodne a klienta o tom vyrozumí.
 2. Klient má rovněž právo požadovat po Správci omezení zpracování jeho osobních údajů, pokud je toho názoru, že  rozsah zpracování jeho osobních údajů jde nad rámec stanovený právními předpisy, plněním smluvní povinnosti nebo oprávněný zájem Správce.
 3. Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitky může podat písemně nebo elektronicky (e-mailem) na kontakty uvedené v záhlaví.
  4. Klient má právo na přenositelnost osobních údaj, tj. má právo aby Správce na základě jeho souhlasu, resp. požadavku, předal jeho osobní údaje jinému správci, je-li to technicky možné.
  5. Klient má právo podat na postup Správce stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ppl. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní osobou za Krapickou stodolu je provozovatel Jiří Novotný.
 2. Tyto Informace o zpracování osobních údajů Krapické stodoly jsou platné ode dne 1. 11. 2021 a můžou být průběžně aktualizovány.
 3. Tento dokument je v aktuální verzi vždy zveřejněn na webových stránkách www.krapickastodola.cz.