Krapická stodola
Provozovatel: Jiří Novotný
IČO: 13896733
Krapice č. ev. 3
35101 Františkovy Lázně
IČO 13896733

Všeobecné obchodní podmínky Krapické stodoly (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Jiřím Novotným (dále jen „Provozovatel“) a klientem – fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která pobyt v Krapické stodole jako objednatel objednává. Osoba, která služby hotelu čerpá, je dále označována jako klient. Klientem může být rovněž fyzická osoba totožná s objednatelem.

Provozovatel je poskytovatelem ubytování, stravování a dalších navazujících služeb.

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
 1. Objednatel objednává pobyt v Krapické stodole písemnou objednávkou, kterou podává Krapické stodole poštou, faxem, elektronickou poštou (emailem), osobně, nebo prostřednictvím objednávky na webu www.krapickastodola.cz. Případná telefonická či ústní objednávka musí být potvrzena písemně s náležitostmi písemné objednávky, které jsou uvedeny níže.
 2. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:
  1. V případě, kdy je objednatelem právnická osoba:
   1. Obchodní název společnosti, která je objednatelem, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, e-mail),
   2. jméno a příjmení klienta, pro kterého jsou služby objednávány, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, případně e-mail) klienta,
   3. název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb musí být uveden rozsah ubytovacích, stravovacích, event. dalších služeb), počet osob, termín pobytu, délka pobytu a kategorie ubytování (typ pokoje).
  2. V případě, kdy je objednatelem fyzická osoba:
   1. Jméno a příjmení objednatele v případě, že je rozdílnou osobou od klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), jméno a příjmení klienta, pro kterého služby objednávána, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, případně e-mail),
   2. název pobytu (u jednotlivě objednávaný h služeb musí být uveden rozsah ubytovacích, stravovacích, event. dalších služeb dle nabídky, počet osob, termín pobytu, délka pobytu a kategorie ubytování (typ pokoje).
  3. Objednává-li tuzemská osoba pobyt pro cizince, je objednatel povinen tuto skutečnost uvést.
  4. Učiněnou objednávkou je objednatel vázán. Objednávka je přijata Krapickou stodolou v návaznosti na její kapacity. Písemným potvrzením objednávky Krapickou stodolou vzniká mezi objednatelem a Provozovatelem smluvní vztah o prodeji služeb, na základě kterého se Provozovatel zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou objednatel podal a Krapická stodola potvrdila.
  5. Při potvrzení objednávky je Krapická stodola oprávněna vystavit zálohovou fakturu (viz. čl. IV).
 
II. Práva a povinnosti objednatele (klienta)
 1. Objednatel (klient) má právo:
  1. Být dostatečně a úplně informován Krapickou stodolou o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně.
  2. Na řádné poskytnutí objednaných a Krapickou stodolou potvrzených služeb a objednatelem zálohově zaplacených služeb, pokud byla vystavena zálohová faktura.
  3. Kdykoliv před zahájením pobytu zrušit objednávku za dodržení stornovacích podmínek, uvedených dále v bodě VI.
  4. Reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Krapické stodoly, který je obsažen v čl. VII. těchto podmínek.
 2. Objednatel (klient) je povinen:
  1. Správně a úplně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky.
  2. Zaplatit Krapické stodole v požadovaném termínu formou zálohy požadovanou část ceny pobytu a služeb.
  3. Zaplatit Krapické stodole cenu služeb dle čl. IV.
 
III. Práva a povinnosti Provozovatele ke klientovi
 1. Provozovatel je povinen:
  1. Potvrdit objednateli v případě volné kapacity objednaný pobyt a služby a poskytnout objednateli písemně informace k nástupu.
  2. Poskytnout objednateli (klientovi) důležité informace k pobytu.
  3. Zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
  4. V případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany objednatele vyúčtovat do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu po odpočtu stornopoplatků.
 2. Provozovatel má právo:
  1. Z důvodu mimořádné havárie či provozního důvodu v průběhu pobytu klienta přestěhovat.
 
IV. Ceny služeb a jejich úhrada
 1. Ceny služeb jsou uvedeny v cenících Krapické stodoly, které jsou umístěny na internetových stránkách www.krapickastodola.cz, event. při mimořádných akcích ve speciálních nabídkových listech či předaných cenových kalkulacích. 
 2. V ceně ubytování je zahrnut místní poplatek z přechodného ubytování.
 3. Úhradu pobytu a poskytnutých služeb hradí klient při ukončení pobytu (pokud se s Provozovatelem nedohodl jinak). Od konečné ceny všech služeb se odečítá dopředu uhrazená záloha.
 
V. Reklamace – reklamační řád
 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb Krapickou stodolou, jež
  byly prokazatelně sjednány, vzniká klientovi právo na reklamaci.
 2. Uplatnění práva klienta z odpovědnosti za vady služeb, poskytovaných Krapickou stodolou (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
 3. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby u pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace v místě může klient provést buď ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je povinen pověřený zástupce Krapické stodoly sepsat se zákazníkem reklamační protokol s uvedením termínu pobytu, kontaktů klienta, předmětu reklamace, podpisem klienta, příp. stanoviska příslušné osoby, apod. Aby mohla být reklamace uspokojivě vyřešena, je klient povinen poskytnout potřebnou součinnost k jejímu řešení.
 4. V případě, že je reklamace uplatněna přímo v Krapické stodole u Provozovatele, je tento oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel nedohodne s klientem na lhůtě delší.
 5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu nebo okolnosti, které jsou na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 
VI. Ochrana osobních údajů
 1. Osobní údaje klienta zpracovává Krapická stodola v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Objednatel objednávkou pobytu stvrzuje, že mu klient dal souhlas k poskytnutí jeho osobních údajů na dobu nezbytně nutnou, pokud je objednatel osoba odlišná od klienta. Informace o postupu při zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Krapické stodoly. Tento dokument je přístupný na webových stránkách Krapické stodoly a u kontaktní osoby.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 11. 2021.
 2. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Provozovatelem a objednatelem (klientem) upraveny výlučně písemnou formou, tato odchylná smluvní ujednání mají přednost před obchodními podmínkami.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.krapickastodola.cz.
 4. V případě potřeby pozdější změny těchto obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn je v potřebném rozsahu změnit. Změna obchodních podmínek je platná dnem zveřejnění nových obchodních podmínek na www.krapickastodola.cz, kde je vždy uvedeno aktuální znění obchodních podmínek.
 5. Zasláním objednávky Krapické stodole objednavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je objednatel osoba rozdílná od klienta, má objednatel povinnost klienta s těmito obchodními podmínkami seznámit tak, aby byla zachována jeho práva vyplývající z objednaného pobytu.